top of page

Warunki korzystania ze strony internetowej


Poniższe warunki dotyczą witryny internetowej pod adresem propg.com.au („Witryna”) obsługiwanej przez Pro Pharmaceuticals Group Pty Ltd (ACN 605 457 430) i powiązane z nią podmioty korporacyjne („ProPG”, „Nas”, „Nasze” lub „ My"). Korzystając z Serwisu akceptujesz niniejsze warunki. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.
Oprócz niniejszych Warunków korzystania z witryny, zakup i/lub korzystanie z określonych towarów lub usług, które dostarczamy, podlega/będzie podlegać określonym warunkom. Określone warunki mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami korzystania z witryny w zakresie wszelkich niezgodności.


Zawartość strony internetowej


Dołożyliśmy uzasadnionych starań, aby upewnić się, że informacje i inne treści w Witrynie, dostępne za pośrednictwem Witryny lub przesłane do Ciebie przez nas, w tym listy produktów, które mogą być dostępne do dostarczenia za naszym pośrednictwem, oraz odpowiadające im ceny (łącznie „Treść” ) jest dokładna, kompletna i aktualna. Niemniej jednak nie gwarantujemy, że Treść jest dokładna, ostateczna, wiarygodna, kompletna lub aktualna i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę w wyniku polegania przez Ciebie lub tę osobę o dokładności, rzetelności, kompletności lub aktualności jakiejkolwiek Treści.


Prawa własności intelektualnej


Korzystanie z Witryny nie powoduje cesji, nabycia, przeniesienia lub przekazania jakiegokolwiek rodzaju praw własności intelektualnej do Treści. Użytkownik może pobierać na lokalny dysk twardy lub drukować fragmenty Treści tylko wtedy, gdy i w takim zakresie, w jakim został do tego wyraźnie upoważniony przez nas. Jakiekolwiek inne pobieranie, powielanie, dystrybucja, retransmisja lub modyfikacja Treści, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej, bez naszej pisemnej zgody jest zabronione.


Połączone witryny


Nie posiadamy ani nie mamy praw w zakresie praw autorskich do jakichkolwiek treści w jakiejkolwiek witrynie, do której można uzyskać dostęp z Witryny za pośrednictwem łącza hipertekstowego lub łączy („Witryna połączona”). Korzystanie przez użytkownika z dowolnej Witryny połączonej i treści w dowolnej Witrynie połączonej podlega warunkom Witryny połączonej. Niektóre Treści oraz produkty, logo, technologie i procesy dostępne za pośrednictwem Witryny lub zawarte w Witrynie mogą być chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej należącymi do stron trzecich. Nie masz prawa do korzystania z żadnego z tych praw własności intelektualnej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie upoważnionych przez nas. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści w jakiejkolwiek Powiązanej Witrynie. Nie popieramy ani nie aprobujemy, ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności za jakąkolwiek z tych treści lub jakichkolwiek produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem lub oferowanych na jakiejkolwiek Powiązanej Witrynie.


Odpowiedzialność i przestrzeganie prawa


W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelką odpowiedzialność wobec Ciebie (umową, deliktową, ustawową lub inną) za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki (w tym straty szczególne, pośrednie lub wtórne, utratę zysków lub przychodów, straty użytkowania, koszty prawne i koszty obrony lub rozliczenia), które Ty lub jakakolwiek inna osoba ponosi bezpośrednio lub pośrednio w związku z materiałami w tej Witrynie lub w dowolnej Witrynie połączonej lub do których można się odnieść. Nasza odpowiedzialność za naruszenie warunku lub gwarancji dorozumianej przez prawo lub w inny sposób, której nie można wykluczyć, jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa.
Musisz przestrzegać wszystkich przepisów prawa w odniesieniu do Twojego dostępu lub korzystania z Treści na tej Witrynie, w tym prawa kraju, w którym mieszkasz lub z którego uzyskujesz dostęp do tej Witryny.


Zakaz hakowania


Nie wolno podejmować prób kopiowania, dekompilowania lub dezasemblowania, inżynierii wstecznej, hakowania, odkrywania lub uzyskiwania dostępu do jakiegokolwiek kodu źródłowego związanego z Witryną („Hakowanie”), w całości lub w części, ani odnosić takich sukcesów. Musisz nas natychmiast powiadomić, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek włamaniu do Witryny.
Przyjmujesz do wiadomości, że jakiekolwiek włamanie do Witryny spowodowałoby znaczną szkodę dla naszej działalności, której nie można obliczyć wyłącznie na podstawie odszkodowania, oraz że oprócz odszkodowania pieniężnego w celu odpowiedniego zrekompensowania nam wymagane byłoby przyznanie innych prawnych i sprawiedliwych środków zaradczych, takich jak określone działanie za jakiekolwiek zhakowanie Witryny przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę. W pełni zabezpieczasz nas i zabezpieczasz nas przed wszelką odpowiedzialnością poniesioną w wyniku włamania do Witryny przez Ciebie lub przez Twoich funkcjonariuszy, pracowników, wykonawców, współpracowników, podmioty stowarzyszone lub agentów.

Ogólny


Jeśli którekolwiek z niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostaną one uznane za oddzielone od niniejszych warunków wyłącznie w zakresie ich nieważności, niezgodności z prawem i/lub niewykonalności, a pozostałe warunki pozostaną w pełnej mocy i efekt.
Niniejsze warunki i korzystanie przez Ciebie z tej Witryny podlegają prawu stanu Wiktoria w Australii. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach, są przez nas zastrzeżone.
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze warunki. Nie jesteśmy zobowiązani do powiadamiania Cię o takich zmianach, ale zachęcamy Cię do ponownego odwiedzania i przeglądania niniejszych warunków od czasu do czasu.

bottom of page